VIDEOS

KIME NO KATA
KATAME NO KATA
JU NO KATA

                                                                                    KODOKAN GOSHIN JITSU

No hay comentarios: